(0)

Вашата количка е празна.

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Цел на политиката по управление на личните данни

 

Събиране на лични данни, свързано с основната дейност на „Топ Груп Плюс“ ООД

За изготвяне на оферта, изготвяне на договор, изпълнение на договор или в контекста на други отношения ние от „Топ Груп Плюс“ ООД обработваме лични данни, за да предоставяме продукти и услуги, които клиентите са заявили и които „Топ Груп Плюс“ ООД произвежда и предоставя, както за да изпълнява всичките си задължения и да се ползва от правата, съгласно законодателството.

 

Обработката на лични данни се извършва с цел:

•  установяване на самоличността на клиента през всички етапи на комуникация;

•  управление и изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;

•   изготвянe на предложение за сключване на договор;

•  изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продукти и/или услуги, които произвежда и предоставя „Топ Груп Плюс“ ООД;

•  за да осигури необходимото цялостно клиентско обслужване, както и да събира дължимите суми за получените продукти и услуги;

•  осигуряване на техническото обслужване с оглед предоставяне на максимално качествени продукти и услуги, съгласно договореното;

•  всякакво техническо съдействие за поддържане на качеството на продуктите и услугите от „Топ Груп Плюс“ ООД;

•  изготвяне на предложения за сключване на договори и самото сключване на договори, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекти на договори, до достигане на договор;

•  уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които клиентите получават от „Топ Груп Плюс“ ООД;

•  изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, несъответствия, грешки или за да се отговори на подадени от клиентите молби, жалби, предложения и др.;

•  анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на най-подходяща оферта от страна на от „Топ Груп Плюс“ ООД;

•  оценка и измерване на ефективността от рекламите на „Топ Груп Плюс“ ООД, както и да се предложи рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите на клиентите;

•  проучване и анализ на клиентското търсене на продукти или услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да се установят основни тенденции, за подобряване на разбирането за поведението на клиентите и с цел сътрудничество с трети лица, за да предоставим нови продукти или услуги за нашите клиенти;

•  извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

 

За изпълнение на нормативни задължения:

„Топ Груп Плюс“ ООД обработва идентификационни лични данни, данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

•  задължения за предоставяне на информация на държавни контролни органи;

•  предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, като Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 201 б година и др.;

•  задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

•  предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

 

След клиентско съгласие, в случай че няма подписан договор:

„Топ Груп Плюс“ ООД обработва лични данни само след предварително съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните данни на субекта на лични данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако се даде съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви отношения:

• „Топ Груп Плюс“ ООД изготвя подходящи за клиентите предложения за продукти или услуги на „Топ Груп Плюс“ ООД, като и извършва детайлни анализи на клиентски данни;

•  изготвя подходящи за клиентите предложения за продукти или услуги от партньори на „Топ Груп Плюс“ ООД, като обработването на лични данни е част от този процес.

 

Видове обработвани от „Топ Груп Плюс“ ООД лични данни:

•  трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

•  данни, свързани с електронни съобщителни услуги;

•  данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки и други документи, както и за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи, електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

•  информация за вида и съдържанието на офертно предложение, маркетингово проучване или предложение, договорно отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания

•   друга обратна връзка, получена от клиентите;

•   лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);

•  видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността на „Топ Груп Плюс“;

•  маркетингови проучвания на предпочитания за продуктите или услугите, които произвеждаме или предоставяме;

•  информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към „Топ Груп Плюс“ ООД;

•  клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от „Топ Груп Плюс“ ООД за идентификация на клиенти;

•  данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството или мобилни приложения;

•  информация за използваните крайни електронни съобщителни устройства, вида на устройствата, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

 

Когато обработваме личните данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор за продукт или услуга.

 

Съгласие за предоставяне на лични данни:

Предоставените от субектите на лични данни съгласия за обработване на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието може да има отражение върху изпълнението на договорните задължения на „Топ Груп Плюс“ ООД. Личните данни, описани в базата данни на „Топ Груп Плюс“ ООД в този случай се подлагат на псевдонимизация/анонимизация. Ако субектът на лични данни оттегли съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, „Топ Груп Плюс“ ООД няма да използва личните данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. „Топ Груп Плюс“ ООД има голямо портфолио от предлагани продукти и услуги. При предоставяне на съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които клиентът ползва.

Оттеглянето на личните данни, когато те касаят изготвяне на оферти, сключване на договори, изготвяне на документи, може да доведе до невъзможност за извършване на тези действия. За всяко оттегляне на лични данни субектът на лични данни ще бъде уведомен до какви последици може да доведе, съгласно отношенията на клиентите с „Топ Груп Плюс“ ООД.

За да се оттегли даденото съгласие е необходимо да се уведоми „Топ Груп Плюс“ ООД от публично известените данни за контакт /телефон, email и т.н./, свързани с управлението на личните данни.

 

Основни термини в политиката по управление на личните данни

 

Електронно събрани и обработвани данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на съхранение, предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час и вид на комуникацията.

 

Анализ на данните: детайлен анализ е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

 

Партньор/и: това са дружества, с които „Топ Груп Плюс“ ООД има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

 

Легитимен интерес

„Топ Груп Плюс“ ООД използва личните данни за идентификация, данни за изготвяне на оферти, фактури, сметки и всякакви други документи, свързано с наш легитимен интерес, за да извършим основен анализ с цел да пригодим предлаганите от нас продукти или услуги към индивидуалните клиентски потребности и да предложим нови продукти/услуги, които да ги задоволяват.

 

Обработка на анонимизирани данни

„Топ Груп Плюс“ ООД в редки случаи обработва лични данни за статически цели, като това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да оценим нашето пазарно представяне, финансовите ни показатели, маркетингова информация и др. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

 

Използване на автоматизирани алгоритми

За обработването на лични данни ние използваме частично автоматизирани алгоритми и методи /основно за изготвяне на клиентски профили, маркетингови проучвания и т.н./ с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за осигуряване на лично отношение към клиентите на „Топ Груп Плюс“ ООД, за адаптиране на продуктите и услугите ни към клиентските нужди по най-добрия възможен начин или за калкулиране на търговски и други отстъпки. Този процес се нарича профилиране. „Топ Груп Плюс“ ООД използва частично автоматизирани алгоритми за да определя клиентски рейтинг, чрез извършване на първоначални и/или текущи клиентски оценки. За тези цели „Топ Груп Плюс“ ООД използва клиентски основни данни. Алгоритъмът за обработка цели да осигури оценка на клиентски търговски и други отстъпки. Тази частична автоматизирана обработка се извършва с помощта на анализ на данни.

 

Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на служителите на компанията и личните данни на своите клиенти и партньори „Топ Груп Плюс“ ООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики и др.

Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е длъжностно лице за защита на данните, както и Комитет за защита на данните със Заповед на Управителя № 115/02.05.18, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на личните данни, може да се използват допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

Заличаване на лични данни

По правило в „Топ Груп Плюс“ ООД се прекратява използването на лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не се изтриват до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години) или законите, касаещи трудови правоотношения (50 години).

При прилагане на настоящата политика се отчита, че няма да се изтрият или анонимизират лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

При определени случаи лични данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането на субекта на личните данни, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни. /анонимизирането на данните се извършва чрез заместване на личните данни с анонимизиран идентификатор на субекта – например замяната на имената с цифрово-буквен идентификатор/

 

Възможност за предаване на лични данни на трети лица

„Топ Груп Плюс“ ООД предоставя лични данни на трети лица в изключителни случаи, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да има постигната увереност, че са взети технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Лични данни „Топ Груп Плюс“ ООД предоставя на следните категории получатели (администратори на лични данни):

•   дружества- кредитни агенции;

•   дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията – агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, за поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания;

•   пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

•   лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

•   лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства, които съдействат на „Топ Груп Плюс“ ООД при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения;

•   инсталатори – за инсталация или поддръжка на устройства на територията или за „Топ Груп Плюс“ ООД;

•  органи,институции и лица, на които „Топ Груп Плюс“ ООД е задължена да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

•  компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

•   доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;

•   банки за издаване на карти и обслужване на плащания, включително заплати, аванси и други взимания и възнаграждения;

•   охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с осигуряване на достъп и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите на територията на „Топ Груп Плюс“ ООД;

•   лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

•   лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

 

Съвместни администратори:

•  дистрибутори и агенти на „Топ Груп Плюс“ ООД, които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти;

 

Бисквитки

Заедно с посочените по-горе лични данни „Топ Груп Плюс“ ООД в сайта си и свързаните сайтове използва бисквитки, за да оформи търговски и други подобни предложения към посетителите на сайта по удобен за тях начин (HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на сайта като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта/сайтовете, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до сайта/сайтовете. Други предназначения на бисквитките може да са за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт/сайтове по време на една сесия, за персонализация на сайта/сайтовете (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.) Някои бисквитки остават запаметени на потребителското крайно устройство, докато не се изтрият. Те дават възможност на „Топ Груп Плюс“ ООД да разпознае отново потребителският браузър при следващо посещение. Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузер така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да позволявате използването им само в отделни случаи. При деактивиране на бисквитките може да се ограничи функционалността на нашата уеб страница.

 

Уеб анализ

Сайтът/сайтовете на „Топ Груп Плюс“ ООД използват услугата Google Analytics* – услугата за уеб анализ на Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Google Analytics използва „бисквитки. Събраната чрез „бисквитката” на Google Analytics информация за начина, по който потребителите на сайта/сайтовете ги използват, по правило се препраща до IT инфраструктура на Google в САЩ и се запаметява там. Обработката на данните се извършва на базата на законовите разпоредби на § 96, ал. 3 от Закона за телекомуникациите на Австрия, както и на чл. 6, ал. 1, буква „а“ (предварително съгласие) и/или „е“ (легитимен интерес) от Регламента. Задачата на „Топ Груп Плюс“ ООД по смисъла на Регламента (легитимен интерес) е подобряването на търговските предложения и на уеб представянето на сайта/сайтовете на „Топ Груп Плюс“ ООД. Потребителските данни (IP адрес) използвани от тези „бисквитки“ на Google Analytics се псевдонимизират. При тази процедура се изтрива последната цифра на Вашия IP адрес. Вследствие на това вече е възможна само груба локализация, което позволява личните данни на потребителите на сайта/сайтовете на „Топ Груп Плюс“ ООД да бъдат защитени по изискванията на Регламента.

* В случай, че потребителите на сайта/сайтовете на „Топ Груп Плюс“ ООД искат да предотвратят анализ на данните от страна на Google, трябва да се направят следните настройки:

•    Деактивиране на използването на бисквитките в изпълзваният браузър

•   Инсталирайте плъгин: [ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ]

 

Статистически проучвания и анализи

Сайтът/сайтовете на „Топ Груп Плюс“ ООД съдържат еднопикселен файл или уеб маяк (web beacon), който се извиква от сървъра на доставчика на електронни услуги. Така се събира най-напред техническа информация, касаеща използваните браузъри, както и потребителски IP адрес и час на заявката към сайта. Тази информация се използва за техническо усъвършенстване на услугата въз основа на техническите данни, или за прецизиране на целевите групи и техните навици на четене въз основа на местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или на времената за достъп. Към статистическите проучвания спада също констатацията дали сайтът/сайтовете са били отворени, кога са бил отворени и на кои линкове е било кликнато. Тази информация не служи за следене на потребителите, а за разпознаване на навиците им за четене с цел адаптиране на съдържание към тях или изпращане на различно съдържание в съответствие с интересите им.

 

Изглед на браузъра и управление на данните

Възможно е сайтът/сайтовете на „Топ Груп Плюс“ ООД да съдържа линкове, които препращат към уеб страницата на други сайтове. Тези препратки служат за онлайн представяне на бюлетина, а дават също и възможност да се прекрати получаването му и не участват в процеса на управление на личните данни.

 

Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни

 

Право на информация:

Субектите на лични данни има право да поискат:

•   информация за това дали личните данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

•   съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на субектите на лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

•   информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящо се до клиентите, в случаите на автоматизирани решения /например при създаване на клиентски профил или изготвяне на маркетингова информация/.

 

Право на корекция:

В случай че „Топ Груп Плюс“ ООД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време да поискат:

•   заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

•   уведомяване на трети лица, на които са били разкрити лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с несъответни усилия.

 

Право на възражение:

По всяко време субектите на лични данни имат право да:

•   възразят срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно, личните данни на съответният субект на лични данни не могат повече да бъдат обработвани;

•   възразят срещу обработването на личните данни за целите на маркетинг.

 

Право на ограничаване на обработването:

Субектите на лични данни могат да поискат ограничаване на обработващите се лични данни ако:

•  субектът на лични данни оспорва верността на данните, за периода, в който се извършва проверката за вярност на личните данни;

•  обработването на данните е без правно основание, като до тогава субектите на личните данни могат да поискат ограничено обработване;

•   когато субектите на лични данни са подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на „Топ Груп Плюс“ ООД за обработка са законни.

 

Право на преносимост на данни*:

Субектите на лични данни могат да поискат да им се предоставят личните данни, които са поверили на „Топ Груп Плюс“ ООД в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

•  обработването на личните данни е базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на друго договорно задължение;

 

Право на жалба:

В случай че субект на личните данни сметне, че „Топ Груп Плюс“ ООД нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже с „Топ Груп Плюс“ ООД за изясняване на въпроса. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Всички заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. „Топ Груп Плюс“ ООД се произнася по подадено по надлежният ред искане в 14 /четиринадесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява „Топ Груп Плюс“ ООД, този срок може да бъде удължен до не повече от 30 /тридесет/ дни от подаването на заявлението. С решението на „Топ Груп Плюс“ ООД се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но решението винаги ще бъде мотивирано.

За горепосочените дейности е приложим контакт на имейл адрес topgrup@topgrup.com. Ако субект на личните данни сметне, че обработката им от страна на „Топ Груп Плюс“ ООД нарушава действащото законодателство относно защитата на данните или право на защита на лични данни, съществува освен това възможността да се подаде жалба пред компетентния надзорен орган /Комисия за защита на личните данни/.

Актуалност и промени на политиката по личните данни

С цел прилагане на актуални мерки за защита и спазване на действащото законодателство, „Топ Груп Плюс“ ООД поема отговорност за актуализиране на настоящата Политика за защита на личните данни при промяна в законодателството или обстоятелства, които тя касае.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 18.05.2018